Kako do sertifikata u organskoj proizvodnji

Pre uključivanja u organsku proizvodnju neophodna je edukacija o  metodama organske proizvodnje koja podrazumeva i dobro razumevanje propisa koji je regulišu:

Zakon o organskoj proivodnji („Sl.glasnik”, broj 30/10 i 17/19-dr. Zakon)

Ovim zakonom uređuje se proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda metodama organske proizvodnje (u daljem tekstu: organska proizvodnja), ciljevi i načela organske proizvodnje, metode organske proizvodnje, kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji, prerada, obeležavanje, skladištenje, prevoz, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske   proizvodnje („Sl. glasnik RS”, br. 95/20 i 24/21 )

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispuni kontrolna organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, metode organske biljne i stočarske proizvodnje, dužina trajanja perioda konverzije u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, način vršenja kontrole u organskoj proizvodnji i mere koje ovlašćena kontrolna organizacija određuje u slučaju utvrđenih nepravilnosti u načinu obavljanja proizvodnje organskih proizvoda, sadržina i obrazac evidencije koju vodi ovlašćena kontrolna organizacija, kao i način vođenja te evidencije, sadržina i obrazac zbirne evidencije, tehnološki postupci prerade u organskoj proizvodnji, sastojci, aditivi i pomoćne supstance koje se koriste u preradi organskih proizvoda, način čišćenja i sredstva za čišćenje tehnoloških linija, izgled oznake i nacionalnog znaka organskih proizvoda, kao i način skladištenja i prevoza organskih proizvoda.

Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda („Sl. glasnik RS”, br. 88/16)

Ovim pravilnikom bliže se propisuje dokumentacija koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde o tome da je sertifikovani organski proizvod koji se uvozi proizveden u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i propisima donetim na osnovu tog zakona (u daljem tekstu: potvrda), kao i uslovi i način prodaje organskih proizvoda koji se mogu prodavati zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje samo ako su upakovani.

Nephodno je uključiti se u proces organske proizvodnje odnosno proizvođač koji namerava da se uključi u organsku proizvodnju treba:

  

U skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji Ministarstvo poljoprivrede ovlašćuje kontrolne organizacije za obavljanje poslova kontrole i sertifi kacije u organskoj proizvodnji.                                                                                  Spisak se objavljuje u Službenom glasniku.

O njima se informisati na web stranicama Ministarstva poljoprivrede ili ovde:

SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACJE za 2023.g

https://serbiaorganica.info/ko-sprovodi-kontrolu-i-setifikaciju/

Kontaktirati ovlašćenu kontrolnu organizaciju u cilju dobijanja prijave za uključivanje u organsku proizvodnju  

Postupak uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se prijavom koju proizvođač podnosi ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji

Sklopiti ugovor sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom  

Na osnovu prijave koju je proizvođač podneo kontrolnoj organizaciji, proizvođač i kontrolna organizacija zaključuju ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji. Tom prilikom proizvođaču se određuje evidencioni broj

Nakon zaključivanja ugovora operater postaje organski proizvođač i započinje period konverzije.

Period konverzije u biljnoj proizvodnji
  • Jednogodišnje biljne vrste: najmanje dve godine pre setve
  • Višegodišnje biljne vrste: najmanje tri godine pre prve berbe organskih proizvoda
  • Pašnjaci i višegodišnje krmno bilje: najmanje dve godine pre korišćenja kao hrane za životinje

Nakon zaključenog ugovora između proizvođača i ovlašćene kontrolne organizacije, proizvođač je obavezan da primenjuje metode organske proizvodnje i proizvodnju obavlja u skladu sa propisima o organskoj proizvodnji. Sva sredstva koja se koriste pri proizvodnji i preradi (za zaštitu, ishranu bilja, oplemenjivanje zemljišta, čišćenje i dezinfekciju, hraniva i dodaci u ishrani životinja, sastojci, adititivi i pomoćne supstance koje se koriste u preradi organskih sirovina) moraju biti u skladu sa dozvoljenim za organsku proizvodnju i nalaze se u prilozima Pravilnika o kontroli i sertifi kaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje;

Takođe obaveštava kontrolnu organizaciju svake godine o dinamici proizvodnje, u roku koji odredi kontrolna organizacija;

Vodi evidenciju o proizvodnji u skladu sa uputstvom kontrolne organizacije (evidentira podatke o nabavci semena i/ili sadnog materijala, upotrebi sredstava za ishranu bilja i oplemenjivanje zemljišta, sredstava za zaštitu bilja, vremenu žetve, odnosno berbe, itd.);

Omogućava kontrolnoj organizaciji vršenje kontrole, tj. treba da omogući pristup prostorijama, proizvodnim jedinicama i svim dokumentima i evidencijama o organskoj proizvodnji.