Strani propisi

Proizvodi namenjeni izvozu moraju biti sertifikovani osim po domaćim propisima i  u skladu sa zahtevima standarda odnosnog tržišta na koji se izvoze. Sertifikaciono telo po Vašem izboru takođe mora da bude akreditovano u skladu sa zahtevanim standardima ili regulativama.

Većina organskih proizvoda iz Srbije izvozi se na tržište EU, SAD i Japana. Tražnja za određenim brojem srpskih proizvoda, (bobičasto i ostalo voće, prerađeno voće i povrće, šumski plodovi ), premašuje ponudu.

Organska proizvodnja u Evropskoj uniji je regulisana Uredbama: Council Regulation (EC) No. 834/07

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/o

i Commission Regulation (EC) No. 889/08 –  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj

Uredba 834/07 jasnije definiše ciljeve, principe i standarde organske proizvodnje. Uspostavlja obaveznu upotrebu evrospkog logotipa na ambalaži proizvoda EU i poreklo sirovina (poljoprivreda EU, druge zemlje) počevši od 01.07.2010. prema Uredbi CE 967/2008 (Sredojević et al., 2017).

Evropski parlament je usvojio novi zakonski okvir EU iz oblasti organske  proizvodnje 19.aprila 2018. godine. Usvojeni tekst treba da nakon usvajanja od strane Saveta Evropske unije stupi na snagu do 1. januara 2021. godine.

Cilj novog okvira je da osigura da se u EU uvoze samo visokokvalitetni organski proizvodi.

Važniji stavovi nove regulative su vezane za  obezbeđenje visokog kvaliteta organskih proizvoda, povećanje organske proizvodnje u EU, izbegavanje kontaminacije nedozvoljenim pesticidima ili sintetičkim đubrivima.

Regulativa EU donekle se razlikuje od Nacionalnog organskog programa SAD-a- NOP https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program

(mada je u toku 2012.godine došlo do priličnog usaglašavanja ) ili Japanske regulative (JAS)  http://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/law.html

Potražite dodatne informacije od kontrolnih organizacija vezano za zahteve i razlike u standardima pre nego što donesete odluku sa kojom od njih odlučite da sarađujete radi izvoza.