Strani propisi

Prilikom izvoza organskih proizvoda na inostrano tržište proizvođač treba da poseduje sertifkat koji je priznat u zemlji u koju planira da izveze svoj organski proizvod. Za potrebe izvoza organskih proizvoda kontrola i sertifkacija najčešće se obavlja u skladu sa propisima EU.

Pored toga, neke ovlašćene kontrolne organizacije rade i sertifkaciju u skladu sa NOP regulativom (za tržište USA), BIOSUISSE (za švajcarsko tržište), sertifkaciju prema KRAV standardu, itd. 

Kako bi se obezbedio sertifkat za izvoz organskih proizvoda u skladu sa propisima
EU, ovlašćene kontrolne organizacije iz Srbije su na različite načine organizovale
svoje poslovanje i nekoliko njih izdaje sertifikate u skladu sa EU standardima.

Evropska komisija  može da prizna kontrolna tela koja su nadležna za obavljanje poslova kontrole i sertifkacije u trećim zemljama. Listu kontrolnih tela i kontrolnih organa koji posluju u trećim zemljama objavljuje Evropska komisija.

Većina organskih proizvoda iz Srbije izvozi se na tržište EU, zatim SAD, Kanade.

Organska proizvodnja u Evropskoj uniji je regulisana Uredbamom: Regulation (EU) 2018/848, čime je stavljen van primene zakonski okvir Council Regulation  (EC) No. 834/07 i Commission Regulation (EC) No. 889/08. 

Evropski parlament je usvojio novi zakonski okvir EU iz oblasti organske  proizvodnje 19.aprila 2018. godine. 

Regulativa (EU)  2018/848 je stupila na snagu  1. januara 2022. godine.

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/legislation_en

Cilj novog okvira je da osigura da se u EU uvoze samo visokokvalitetni organski proizvodi.

Važniji stavovi nove regulative su vezane za  obezbeđenje visokog kvaliteta organskih proizvoda, povećanje organske proizvodnje u EU, izbegavanje kontaminacije nedozvoljenim pesticidima ili sintetičkim đubrivima.

Nacionalni organskog programa SAD-a- NOP https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program

2012.godine je došlo do priličnog usaglašavanja  izmedju EU i NOP standarda.

 Japanska regulative (JAS)  http://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/law.html

Potražite dodatne informacije od kontrolnih organizacija vezano za zahteve i razlike u standardima pre nego što donesete odluku sa kojom od njih odlučite da sarađujete radi izvoza.