Obrada zemljišta

Obrada zemljišta zauzima posebno mesto među agrotehničkim merama, zbog njenog velikog značaja koji ima na rast i razvoj useva, pa je pravilna obrada u organskoj prozvodnji mera koja ima izuzetan značaj. Ovim činom se degradira i osiromašuje zemljište, a i izuzetno je opasno i zbog mogućnosti izazivanja požara. S agronomskog stanovišta nanosi ogromne štete sa dugotrajnim posledicama posebno ako se izvodi kontinuirano. Spaljivanjem strništa razvijaju se visoke temperature koje uništavaju korisne mikroorganizme, gubi se značajna količina organske materije i sav azot, i ubrzava opadanje sadržaja humusa u zemljištu. Takođe, zagađuje se atmosfera, remeti biološka ravnoteža, a time destabilizuje ceo agroekosistem. Ovo neodgovorno ponašanje ugrožava živote ljudi i životinja, a uništava i imovinu ljudi, o čemu svedoče nedavni događaji u našoj državi, koji su nažalost sve učestaliji. MSc. Ivana Simić Obrada zemljišta u organskoj poljoprivredi Krajnji cilj svih mera obrade jeste stvaranje rastresitog setvenog sloja zemljišta, akumulacija zimskih padavina, odnosno čuvanje vlage tokom vegetacije. Klasičan način obrade- oranje plugom ima pozitivne i negativne efekte. Pozitivni efekti oranja su unošenje žetvenih ostataka, đubriva u zemljište, priprema zemljišta za setvu i kontrola bolesti i korova. Negativani efekti su narušavanje strukture zemljišta, pojava zbijenosti usled višestrukih prelazaka mašina preko zemljišta, kao i povećanje troškova obrade, što je za organsku proizvodnju nije preporučljivo. Smanjenjem broja prelazaka znatno se smanjuju troškovi obrade i zbijenost. U organskoj poljoprivredi primenjuje se redukovana obrada zemljišta, ali je takodje ona preporučljiva i u konvencionalnoj proizvodnji u sadašnjim nepovoljnim klimatskim uslovima za pripremu zemljišta za jesenju setvu kada je vlaga u zemljištu na dubini od 30cm ispod 50% poljskog vodnog kapaciteta, a temperatura vazduha neubičajeno visoka za ovo doba godine. Redukovanom obradom zemljišta smanjuje se dubina oranja, broj prelaza preko iste površine zemljišta, bolja kontrola erozije zemljišta, bolje čuvanje zemljišne vlage, a postižu se uštede u energiji i radnoj snazi. Prednosti ovakve obrade su bolja kontrola zemljišne erozije, konzervacija vode i zemljišta i manja upotreba fosilnih goriva kao neobnovljivog resursa. Nedostaci su što se na ovakav način ne uništavaju korovi u dovoljnoj meri, ne smanjuje se brojnost štetnih insekata. Površinski sloj zemljišta manje je porozan, pa ima veći sadržaj vlage, nižu temperatu zemljišta i veću količinu organske materije na površini zemljišta.