Aktuelni podsticaji

2020. godina

REPUBLIČKI PODSTICAJI ZA ORGANSKU PROIZVODNJU 

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju su u 2020. godini uvećani za 400% u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji   i iznose 26.000 dinara/ hektaru

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku  je 520.000 dinara

Zahtev se podnosi jedanput godišnje u 2 primerka Ministarstvu finansija- Upravi za tezor,  od 3. maja do 30 . juna tekuće godine

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ( Sl. glasnik broj 20 2020)

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ( Sl. glsnik br 31/18, 23/19, 20/20)

Podsticaji za stočarsku biljnu proizvodnju su u 2020. godini uvećani za 40% u odnosu na osnovne podsticaje u stočarskoj proizvodnji 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju su uvećani za 40 % u odnosu na osnovne podsticaje za iste mere i to za:

1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko);
2) tov junadi;
3) tov jagnjadi;
4) tov jaradi;
5) tov svinja;
6) krave dojilje;
7) košnice pčela;
8) proizvodnju konzumne ribe;
9) krave za uzgoj teladi za tov;
10) kvalitetne priplodne mlečne krave;
11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave);
12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze);
13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače);
14) roditeljske kokoške teškog tipa;
15) roditeljske kokoške lakog tipa;
16) roditeljske ćurke;
17) kvalitetne priplodne matice riba šarana;
18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju („Sl.glasnik RS“  broj 25/2020)

2019. godina 

PODSTICAJI ORGANSKOJ PROIZVODNJI NA TERITORIJI AP VOJVODINE

22. marta 2019. godine je objavljen konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini
Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2019.godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2019. godini, kao i nabavka priključne mehanizacije za organsku proizvodnju.

Preuzmite:

 

REPUBLIČKI PODSTICAJI 

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini. („Službeni glasnik RS”, broj 3/19)  i Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 12/19)  Ovim uredbama propisuje se za budžetsku 2019. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Takođe je utvrđen  i obim sredstava za IPARD

Organska proizvodnja spada u meru ruralnog razvoja i za nju je izdvojeno 108.000.000 dinara  od čega za:

organsku biljnu proizvodnju u iznosu od  8.000.000 dinara,  ovi podsticaji su  uvećani za 120% u odnosu na podsticaje za konvencionalnu biljnu proizvodnju

organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 100.000.000 dinara,  ovi podsticaji su uvećani za 40% u odnosu na podsticaje za konvencionalnu stočarsku proizvodnju

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 11.400 dinara po hektaru,  maksimalno za 20 ha.

Iznosi podsticaja za stočarsku proizvodnju: premija za mleko, po grlu/jedinki/košnici su:

1) premija za mleko u iznosu od 9,8 dinara po litru mleka;

2) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 35.000 dinara po grlu;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 35.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 9.800 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 21.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 84 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 140 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 420 dinara po grlu;

9) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 700 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 420 dinara po grlu;

11) podsticaje za tov junadi u iznosu od 21.000 dinara po grlu u tovu;

12) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.800 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.800 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.400 dinara po grlu u tovu;

15) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 42.000 dinara po grlu;

16) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 1.008 dinara po košnici;

17) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 14 dinara po kilogramu proizvedene ribe;

19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 28.000 dinara po grlu;

Podsticaji za organsku proizvodnju za 2019.godinu će biti bliže propisani pravilnicima (vrste podsticaja, uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, rokovi za podnošenje zahteva,  kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku) koji će uskoro biti doneti.

Preuzmite: UREDBA-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2019.-godini