Reproduktivni materijal

Seme, rasad i sadni material

Seme, rasad i sadni material koji se upotrebljava u organskoj proizvodnji mora biti proizveden metodama organske proizvodnje odnosno mora imati sertifikat.

Ukoliko na tržištu ne postoji sertifikovano seme, rasad i sadni materijal, moguće je, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, koristiti seme iz konvencionalne proizvodnje koje nije hemijski tretirano. Seme, rasad i sadni materijal ne sme voditi poreklo od genetski modifikovanih biljaka.

Prednost prilikom izbora sorti bilja imaju domaće autohtone sorte, prilagođene lokalnim agroekološkim uslovima, kao i sorte tolerantne na prouzrokovače bolesti i štetočina.

Proizvodnja semena, rasada i sadnog materijala metodama organske proizvodnje se prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede i ovlašćenoj sertifikacionoj organizaciji.

Korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje

Korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, proizvođačima posle isteka perioda konverzije, odobrava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede.

U periodu konverzije odobrenje za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje daje ovlašćena kontrolna organizacija sa kojom proizvođač ima sklopljen ugovor.

Da bi Ministarstvo izdalo odobrenje o upotrebi reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, koje nije hemijski tretirano, potrebno je da proizvođač dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. Popunjen obrazac (za pravna lica: zahtev na memorandumu firme) – obrazac preuzeti ispod
  1. Deklaraciju o kvalitetu reprodukcionog materijala;
  2. Otpremnicu, tj. račun ili profakturu o preuzimanju odnosno kupovini reproduktivog materijala;
  3.  Fotokopiju deklaracije o kvalitetu reprodukcionog materijala sa ambalaže (ukoliko je dostapna);
  4.  Ako je u pitanju sprovođenje naučnoistraživačkih ispitivanja, dokaz o korišćenju reproduktivnog materijala u te svrhe;
  5. Ako je u pitanju autohtona sorta, dokaz o poreklu reproduktivnog materijala.

Odobrenje Ministarstva potrebno je pribaviti pre setve, odnosno sadnje.

Zahtev se šalje na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede
Grupa za organsku proizvodnju
Nemanjina 22-26, Beograd

Bazu reproduktivnog materijala možete preuzeti ovde