Ishrana bilja i oplemenjvanje zemlišta/đubrenje

Za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta u organskoj proizvodnji koriste se organska, mineralna i mikro-biološka đubriva. Sredstva koja se koriste u fertilizaciji treba da su iz organske proizvodnje, tj. poreklom sa organske farme ili da se nalaze na listi dozvoljenih sredstava koja odobrava Ministarstvo poljoprivrede.

Jedan od najvažnijih ciljeva u organskoj poljoprivredi je očuvanje „živog” zemljišta kao osnove poljoprivredne proizvodnje. Povećanje humusa i mikro-biološke aktivnosti zemljišta postiže se pravilnim đubrenjem i održavanjem srukture zemljišta, nastiranjem zemljišta slamom i drugim biljnim ostacima, uvođenjem kultura sa dubokim korenom, zatim leguminoza i drugih kultura pogodnih za zelenišno đubrenje. Mikroorganizmi u zemljištu imaju važnu ulogu u obradi zemljišta i obezbeđivanju hranljivih materija biljkama.

Kompostiranje otpadaka, tj. pravilno rukovanje sa biljnim otpacima i stajnjakom i zaustavljanje erozije zemljišta doprinose i zaštiti životne sredine.
Zemljište je potrebno obrađivati sa lakim oruđima, a tokom i između vegetacije poželjno ga je zalivati biljnim tečnim organskim đubrivima.

U prilogu pravilnika je spisak dozvoljenih materija:
PRAVILNIK O KONTROLI I SERTIFIKACIJI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE

Ažuroranu lista dozvoljenih sredstava za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta možete preuzeti: