Nadležne institucije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je nadležno za sektor organske proizvodnje

Određeni sektori unutar Ministarstva su nadležni za određene poslove sektora

Grupa za organsku proizvodnju koja je pri Direkciji za referentne nacinalne laboratorije obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu stručnih osnova za izradu nacionalnih propisa usklađenih sa EU acquis i učešće u izradi strateških dokumenata;
 • uspostavljanje i održavanje efikasnog kontrolnog sistema u oblasti organske proizvodnje, utvrđivanje ispunjenosti  uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije;
 • vršenje nadzora nad radom ovlašćenih kontrolnih organizacija;
 • praćenje uvoza i izvoza organskih proizvoda;
 • odobravanje: odstupanja od metoda organske biljne i stočarske proizvodnje i pravila prerade u organskoj proizvodnji, upotrebe reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje posle perioda konverzije, skraćenja, odnosno produženja perioda konverzije u organskoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji;
 • vođenje evidencije i spiska o ovlašćenim kontrolnim organizacijama;
 • prikupljanje godišnjih izveštaja o organskoj proizvodnji od ovlašćenih kontrolnih organizacija;
 • vođenje zbirne evidencije o organskoj proizvodnji i dostavljanje podataka za EUROSTAT;
 • vođenje baze reproduktivnog materijala iz organske proizvodnje;
 • predlaganje i učešće u sprovođenju projekata iz oblasti organske proizvodnje;
 • učešće u radu Stručnog saveta za organsku proizvodnju;
 • saradnju i razmenu informacija sa nadležnim institucijama u oblasti organske proizvodnje iz zemlje i inostranstva i praćenje EU zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje;
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Grupa za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane vezano za oblast organske proizvodnje obavlja sledeće poslove:

 • Analizira i prati podatke koji se odnose na proizvode dobijene metodama organske proizvodnje;
 • Izrađuje izveštaje i predlaže mere poljoprivredne politike u oblasti organske proizvodnje;
 • Učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti organske proizvodnje;
 • Učestvuje u izradi i prati sprovođenje strategije za unapređenje organske proizvodnje i predlaže mere za podršku razvoju organske proizvodnje;
 • Učestvuje u pripremi dokumenata vezanih za EU integracije kao i podataka za potrebe međunarodnih sporazuma iz ove oblasti;
 • Izrađuje izveštaje i učestvuje u sprovođenju projekata iz oblasti organske proizvodnje;
 • Koordinira saradnju sa domaćim i međunarodnim  institucijama i organizacijama iz oblasti organske proizvodnje;
 • Koordinira rad Stručnog saveta za organsku proizvodnju.

Grupa poljoprivedne inspekcije za organsku proizvodnju

Grupa poljoprivredne inspekcije za organsku proizvodnju  u okviru odeljenja poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: kontrolu organske biljne i stočarske proizvodnje, postupaka prerade, sastojaka, aditiva i pomoćnih supstanci, sredstava za čišćenje i načina čišćenja tehnoloških linija; kontrolu zabrane upotrebe hrane, hrane za životinje, pomoćnih sredstava u preradi, reproduktivnog materijala, mikroorganizama i životinja koji su genetski modifikovani ili su dobijeni od GMO ili pomoću GMO; kontrolu obeležavanja proizvoda sa organskim statusom i proizvoda iz perioda konverzije; kontrolu skladištenja, prevoza, prometa, uvoza i izvoza organskih proizvoda; kontrolu ispunjenosti uslova organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji; uzorkovanje i preduzimanje mera i radnji kojima se sprečavaju  nezakonite aktivnosti; obavlja i druge poslove iz ove oblasti

  error: Sadržaj je zaštićen !!