Blog

Zdravstvena zaštita životinja u organskoj stočarskoj proizvodnji

13 jun, 2022

U organskoj stočarskoj proizvodnji na prvom mestu nalazi se prevencija bolesti životinja, i ona se  zasniva na izboru odgovarajućih rasa i sojeva, odgovarajućim postupcima uzgoja, ishrani visokokvalitetnom hranom za životinje, telesnom aktivnošću, odgovarajućem broju životinja po jedinici površine i držanjem životinja u higijenskim uslovima.

Zgrade, objekti za smeštaj životinja, oprema i pribor koji se koriste u organskoj stočarskoj proizvodnji treba redovno čistiti i dezinfikovati na propisan način, kako bi se sprečilo širenje zaraze i razmnožavanje organizama koji prenose bolest, a izmet, urin i nepojedena ili prosuta hrana treba da se redovno uklanjaju, kako bi se prisustvo insekata i glodara svele na najmanju moguću meru.

U preventivne svrhe, u organskoj stočarskoj proizvodnji ne mogu se koristiti hemijski sintetizovani alopatski veterinarski medicinski proizvodi ili antibiotici. Međutim, ako se i pored primene preventivnih mera životinje razbole ili povrede, treba odmah otpočeti sa njihovim lečenjem i ako je potrebno, izolovati ih.

U lečenju životinja u organskoj stočarskoj proizvodnji prednost nad hemijski sintetizovanim alopatskim veterinarskim medicinskim proizvodima ili antibioticima imaju fitoterapeutski, homeopatski proizvodi.

Ako životinja ili grupa životinja u toku 12 meseci primi više od tri terapije sa hemijski sintetizovanim alopatskim veterinarskim medicinskim proizvodima ili antibioticima ili više od jedne terapije u slučaju da je njihov produktivni životni ciklus kraći od godinu dana, a sa izuzetkom vakcinacija, lečenja parazita i sprovođenja obaveznih programa zdravstvene zaštite životinja, te životinje ili proizvodi dobijeni od njih ne mogu se prodavati kao organski proizvodi i te životinje treba da prođu period konverzije.

Hormoni i slične supstance koje se koriste za kontrolu reprodukcije ili u druge svrhe (npr. za indukciju i sinhronizaciju estrusa), ne mogu se koristiti u organskoj stočarskoj proizvodnji,

Period karence u organskoj stočarskoj proizvodnji traje dvostruko duže u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, a ako je period karence za određeni lek nepoznat  karenca, u tom slučaju, iznosi 48 časova

Supstance kojima se pospešuje rast ili proizvodnja (uključujući antibiotike, kokcidiostatike i druga veštačka pomoćna sredstva za podsticanje rasta) ne mogu se koristiti u organskoj stočarskoj proizvodnji.

Dr vet. med. Dana Bogojević

Fotografije su vlasništvo ZZ Nikoljača,  Raške