Blog

Povećanje plodnosti zemljišta i upotreba resursa u organskom sistemu plodoreda u povrtarstvu

29 januar, 2019

Jedanaest evropskih naučno-istraživačkih projekata je na sastanku u Štokholmu 2. oktobra 2014. dobilo podršku i sredstva u vrednosti od 11,3 miliona evra od ERA-Net CORE Organic Plus fonda partnera FP7 program za istraživanje i inovacije Evropske unije. Svih jedanaest projekata je započelo rad između 1. januara i 1. aprila 2015.

Jedan od projekata je bio i SoilVeg, čiji je cilj bio uvođenje tehnike bez obrade i unapređenje menadžmenta agro-ekoloških useva u organskoj povrtarskoj proizvodnji kako bi se bolje očuvalo zemljište i upotreba resursa. Dugoročno gledano, povrtari prvenstveno, bi proizvodili kvalitetnu hranu uz manje korištenje inputa koji nisu poreklom sa farme i pri tome bi pospešili profitabilnost. SoilVeg je u svoje trogodišnje istraživanje uključio 9 evropskih zemalja i 14 partnerskih institucija.

Agro-ecological service crops – ASC su u stvari pokrovni usevi koji doprinose očuvanju životne sredine, a pri tom održavaju ravnotežu između sistema zemljište-biljka. Uvođenje ASC-a ima uticaja na kvalitet i plodnost zemljišta, gubitak nutrijenata, a oni takođe doprinose povećanju potencijala akumuliranja ugljenika, smanjenju GHG emisije i utiču na manju pojavu korova, bolesti i štetočina.

Poredeći uobičajenu obradu pokrovnih useva kao zelenišnog đubrenja i valjanja useva u sistemu bez obrade, SoilVeg projekat je otkrio da ovaj drugi način donosi više koristi sredini, iako su prinosi manji.

Ali koji je najbolji način za upravljanje ASC? To je bio najveći izazov za SoilVeg. Projektni tim je testirao hipotezu da u poređenju sa unošenjem ASC u zemljište kao zelenišnog đubrenja, upotrebe tehnike nula obrade, samo korišćenjem valjaka smanjuje gubitak hranjiva iz sistema zemljište-biljka i GHG emisije zemljišta.

Simulacije su pokazale da tehnika nula obrade doprinosi smanjenju klimatskih promena kroz povećanje zemljišne C sekvestracije i, da u isto vreme, smanjuje emisiju N2O. Podaci dobijeni iz Španije, obrađeni DayCent modelom simulacije (DayCent je biogeohemijski model kojim se u agroekosistemima simulira kretanje ugljenika i azota između atmosfere, vegetacije i zemljišta na dnevnom nivou) za 30-godišnji period predviđa smanjenje CO2 emisije od 0,70 Mg po ha tokom godine u trenutnim klimatskim uslovima i 0,86 Mg po ha tokom godine u različitim klimatskim situacijama i 10% smanjenje emisije N20 iz zemljišta, prilikom korišćenja tehnike valjanja u poređenju sa zelenišnim đubrenjem.

Čak i kada se radi o analizi energije, projekat je postigao neke krucijalne tačke, naime, nula obrade ASC uopšteno zahtevaju manje energije nego korišćenje zelenišnog đubrenja koje zahteva dodatno usitnjavanje i zaoravanje. Ako se ispravno koristi, ASC malčing daje energiju inače potrebnu za kontrolu korova i navodnjavanje.

Nadalje, interesantno je pomenuti da su korovske zajednice promenile funkciju ASC i strategije iskorovljavanja i da je upotreba valjaka redukovala korovske vrste ali i doprinela kontroli korova smanjivanjem njihove gustine.

Uvođenje ASC sa nula obradom se čini dobrom strategijom za održavanje većeg sistema biodiverziteta. Valjci nisu štetni po zglavkare i dokazano promovišu očuvanje važnih zemljišnih predatora. Upotreba valjaka je povećala prisustvo važnih grupa predatorskih zglavkara. Na bazi rezultata dobijenih kroz projekat, SoilVeg naučnici su identifikovali potrebe za nastavak istraživanja i mogućnosti povećanja uticaja tehnike nula obrade u organskom povrtarstvu a da se pri tome ne smanji prinos. (Isofar)