Blog

Nastavni plan i program – organska poljoprivreda

by 9 mart, 2021

Serbia Organika je izradila „Nastavni plan i program – organska poljoprivreda“ uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD). Nastavni plan i program je namenjen edukatorima, savetodavcima i trenerima u cilju obrazovanja u oblasti organske poljoprivrede.

Ukoliko ste zainteresovani  da poručite „Nastavni plan i program – organska poljoprivreda“, možete nam se obratiti na sledeće kontakte: office@serbiaorganica.org, 065 855 68 68

Osnovni ciljevi programa obuke su sledeći:
• Obezbeđenje specijalizovane i profilisane obuke u oblasti organske poljoprivrede koja se zasniva na najnovijim saznanjima nauke i prakse.
• Obrazovanje kvalifikovanih ljudi u oblasti organske poljoprivrede sa razumevanjem principa planiranja prelaza sa konvencionalne na organsku proizvodnju.
• Upoznavanje polaznika obuke sa savremenim standardima i principima u organskoj proizvodnji i principima dobre poljoprivredne prakse.
• Upoznavanje polaznika obuke sa značajem, zaštitom i očuvanjem zemljišta kao najznačajnijeg resursa u poljoprivredi.
• Sticanje znanja o značaju i principima zaštite bilja u organskoj proizvodnji.
• Upoznavanje sa novim tehnologijama gajenja biljaka i životinja u sistemu organske proizvodnje i organizovanjem organskih farmi.
• Upoznavanje sa procesom kontrole i sertifikacije organskih proizvoda.
• Povezivanje organske proizvodnje sa drugim aktivnostima koje doprinose ruralnom razvoju (agro i ruralni turizam)
• Unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, proširenjem ponude na tržištu, novim proizvodima sa višom cenom i boljim kvalitetom.

Kompetencije polaznika

Opšte kompetencije
Polaznici koji uspešno završe program obuke biće u mogućnosti da:
• započnu i uspešno realizuju prelaz sa konvencionalne na organsku proizvodnju,
• primene ekološke principe u planiranju i upravljanju organskom proizvodnjom,
• efikasno komuniciraju sa okruženjem o temama iz oblasti organske proizvodnje,
• koriste i održavaju prirodne resurse na njihovim gazdinstvima.

Posebne kompetencije
Polaznici koji uspešno završe program obuke biće u mogućnosti da:
• razumeju i usvoje znanja o karakteristikama zemljišta, značaju organske materije u zemljištu, upravljanju zemljištem (analizi zemljišnih osobina, obradi, održanju plodnosti, plodoredu i upotrebi dozvoljenih sredstava za ishranu biljaka u organskoj proizvodnji),
• steknu znanja i veštine neophodne za primenu preventivnih mera i dozvoljenih mera kontrole štetnih organizama (korova, štetočina i prouzokovača bolesti) u organskoj proizvodnji, nastavni plan i program,
• steknu znanja i veštine neophodne za uspešnu organizaciju organske proizvodnje ratarskih i povrtarskih biljaka, kao i višegodišnjih zasada (voća i vinove loze) i upotrebi svih dozvoljenih agrotehničkih i pomotehničkih mera,
• steknu znanja i veštine neophodne za primenu preventivnih mera i dozvoljenih mera kontrole štetnih organizama (korova, štetočina i prouzokovača bolesti) u organskoj proizvodnji,
• razumeju i usvoje znanja o koristima stočarstva u agroekosistemu i značaju pašnjaka kao održivog poljoprivrednog sistema,
• steknu znanja i veštine neophodne za uspešnu organizaciju organske stočarske proizvodnje,
• razumeju i usvoje znanja o značaju procesa sertifikacije organskih proizvoda, kao i poznavanje svih koraka u procesu kontrole i sertifikacije,
• razumeju i usvoje znanja o multifunkcionalnosti organske poljoprivrede sa naglaskom na agroturizam.

 

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

by 5 mart, 2021

 

 

LISTA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU:

https://novi.uzb.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Lista-sredstava-za-zastitu-bilja-za-organsku-proizvodnju-na-dan_12_02_2021.pd

LISTA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU:

https://novi.uzb.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Lista_sredstava_za_ishranu_bilja_i_opl_zemljista_za_org_proizvodnju_na_dan_12feb2021.pdf

Za sertifikaciju organske proizvodnje povećana sredstva po korisniku – maksimalan iznos milion dinara

by 2 mart, 2021

Ministarstvo poljooprivrede šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla („Službeni glasnik RS”, br. 39/18 i 44/18 – dr. zakon, i 17/21).                                                                          Ovim pravilnikom je uvećan maksimalni iznos sa 500.000 dinara na 1.000.000 dinara po korisniku. 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom geografskog porekla) i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet” (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom „srpski kvalitet”), koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, odnosno potvrde o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet.

Sertifikacija za organsku proizvodnju, u smislu ovog pravilnika, pored laboratorijskih analiza iz stava 2. ovog člana podrazumeva izdavanje sertifikata za organske proizvode i/ili potvrde da je proizvodnja i/ili proces proizvodnje u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja, a potvrda se izdaje za proizvođače čija je proizvodnja u periodu konverzije ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završenog perioda konverzije.

Ovde možete preuzeti Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajim kroz sertifikaciju

Ovde možete preuzeti prečišćenu verziju Pravilnika Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju

Izdanje na engleskom jeziku publikacije „Organska proizvodnja u Srbiji 2020“

by 1 mart, 2021

„Organska proizvodnja u Srbiji 2020“ je  nova publikacija koju je izradila Serbia Organika i ona predstavlja jedinstvenu i sveobuhvatnu studiju odnosno analizu sektora organske proizvodnje u Republici Srbiji. Studija daje pregled razvoja i stanja organske proizvodnje, sa identifikacijom potreba, potencijala i izazova u sektoru i detaljne statističke podatke  o biljnoj i stočarskoj proizvodnji, geografskoj raspodeli, o učesnicima u sektoru organske proizvodnje, proizvodnoj strukturi.U studiji  je detaljno predstavljeno i domaće tržište organskih proizvoda sa pregledom cena, vrednost domaćeg tržišta, glavni tžišni kanali i tržišni lanci,  a dati si i podaci o vrednosti  izvoza, uvoza .Takođe, u studiji se mogu naći i sve informacije o zakonodavnom i institucionalnom okviru i kontrolnom sistemu, kao i o merama podsticaja organskom sektoru kroz nacionalne i IPARD mere

Publikacija je finansijski podržana kroz Nemačku razvojnu saradnju koju sprovodi GIZ kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD), a izrađena je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Studiju možete ovde preuzeti ovde Organic production in Serbia 2020 ENG online

Ovim putem se zahvaljujemo sledećim kompanijama koje su podržale izdavanje publikacije:

NLB  Banka  https://www.nlb.rs/o-nama/projekti/nlb-organic

Ecocert Balkan doo https://ecocert.com/

Fortis doo http://www.fortisfruits.com/

Nectar doo https://www.nectar.rs/

Bacilomix Co. doo  https://bacillomix.com

dm drogerie markt doo https://www.dm.rs/

Flory doo  http://www.flory.rs/sr

Master Food doo https://masterfood.co.rs/wp/

 

Nova publikacija – „Organska proizvodnja u Srbiji 2020“

by 30 januar, 2021

„Organska proizvodnja u Srbiji 2020“ je  nova publikacija koju je izradila Serbia Organika i ona predstavlja jedinstvenu i sveobuhvatnu studiju odnosno analizu sektora organske proizvodnje u Republici Srbiji. Studija daje pregled razvoja i stanja organske proizvodnje, sa identifikacijom potreba, potencijala i izazova u sektoru i detaljne statističke podatke  o biljnoj i stočarskoj proizvodnji, geografskoj raspodeli, o učesnicima u sektoru organske proizvodnje, proizvodnoj strukturi.U studiji  je detaljno predstavljeno i domaće tržište organskih proizvoda sa pregledom cena, vrednost domaćeg tržišta, glavni tžišni kanali i tržišni lanci,  a dati si i podaci o vrednosti  izvoza, uvoza .Takođe, u studiji se mogu naći i sve informacije o zakonodavnom i institucionalnom okviru i kontrolnom sistemu, kao i o merama podsticaja organskom sektoru kroz nacionalne i IPARD mere.

Pored gore navedenih podataka  o organskom sektoru  u Republici Srbiji,  studija u posebnom poglavlju daje i pregled aktuelnih  trendova na medjunarodnom i EU tržištu,  procenu budućih trendova u potrošnji  i predviđenog smera u budućem razvoja tržišta organskih proizvoda u EU i globalno.

Publikacija je finansijski podržana kroz Nemačku razvojnu saradnju koju sprovodi GIZ kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD), a izrađena je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Studiju možete ovde preuzeti  ovde ORGANSKA PROIZVODNJA U SRBIJI 2020-online

Ovim putem se zahvaljujemo sledećim kompanijama koje su podržale izdavanje publikacije:

NLB  Banka  https://www.nlb.rs/o-nama/projekti/nlb-organic

Ecocert Balkan doo https://ecocert.com/

Fortis doo http://www.fortisfruits.com/

Nectar doo https://www.nectar.rs/

Centar za ispitivanje namirnica doo  https://www.cin.co.rs/

Bacilomix Co. doo  https://bacillomix.com/

Iceberg Salat Centar https://iceberg.rs/

dm drogerie markt doo https://www.dm.rs/

Flory doo  http://www.flory.rs/sr

SGS doo https://www.sgs.rs/