Blog

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta za organsku proizvodnju

by 21 maj, 2021

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavila ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta za organsku proizvodnju

Listu sredstava za zaštitu bilja za organsku proizvodnju možete pogledati ovde Lista_sredstava_za_zas_bilja_za_org_proizvodnju_maj 2021

Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača možete pogledati ovde Lista_sredstava_za_ishranu_bilja_i_opl_zemljista_za_org_proizvodnju_maj2021

10. NLB KomBank Organic konkurs – pet miliona za najbolje projekte u organskoj proizvodnji

by 14 maj, 2021

Deset nagrada povodom deset godina NLB KomBank Organic konkursa

Komercijalna banka i NLB Banka Beograd, članice NLB Grupe, zajedno su pokrenule deseti jubilarni konkurs namenjen organski proizvođačima. Ovoga puta, povodom jubileja konkursa, ove dve banke će nagraditi čak deset projekata iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane, novčanim nagradama u ukupnom iznosu od pet miliona dinara.
Konkurs je otvoren od 13. maja do 31. avgusta, a kao i do sada, pravo učešća imaju individualni poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koji su sertifikovani ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju, uključujući i proizvođače koji poseduju grupni sertifikat, odnosno ugovor sa organizatorom proizvodnje. Projekti se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adrese: organic@nlb.rs i organic@kombank.com ili poštom na adrese: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd i Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane“.

Komercijalna banka i NLB Banka Beograd će nagraditi deset autora projekata, koje stručna komisija u sastavu: prof. dr Snežana Oljača, prof. dr Vladan Bogdanović i predstavnici obe banke, oceni kao najbolje, jednakim novčanim nagradama u iznosu od po 500 hiljada dinara.

Više informacija na https://www.kombank.com/sr/poljoprivreda/organic-konkurs/nlb-kombank-organic

Podnošenje zahteva za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju 3.maj-30. jun 2021.

by 3 maj, 2021

Podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji su uvećani 550% u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, što iznosi 26.000 dinara/hektaru.

Pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice

koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;
2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima zaključen ugovor;
3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3.maja do 30.juna

Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 520.000 dinara

Uz zahtev se dostavlja:

– kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja,

– u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, dostavlja se i overena kopija ugovora o zakupu, odnosno korišćenju zemljišta.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje je sastavni deo Pravilnika

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju „Službeni glasnik RS“, broj 31/18, 23/19,20/20, 44/21 možete preuzeti ovde
Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju_ 31_2018-75, 23_2019-22, 20_2020-22, 44_2021-33

Javni uvid – Plan za razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji za period 2021-2026. godine

by 15 april, 2021

Plan za razvoj organske proizvodnje  u Republici Srbiji za period od 2021-2026. godine (PROP) daje smernice za budući razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji, definisanjem ciljeva i mera čijom realizacijom treba da se stvore uslovi za dugoročan razvoj sektora organske proizvodnje.Opšti cilj novog plana jeste povećanje površina pod organskom proizvodnjom u narednih pet godina. S tim u vezi, sve buduće aktivnosti potrebno je usmeriti ka stvaranju što povoljnijih uslova za bavljenje organskom proizvodnjom.

Prvi Plan za razvoj organske proizvodnje usvojen je kao integralni deo Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine ( „Službeni glasnik RS”, broj 60/18).

Predlog izrade Plana za period 2021-2026. je iniciran od strane Nacionalnog udruženja Serbia Organika, koja ga je izradila uz podršku Ministrstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i Nemačku razvojnu saradnju koju sprovodi GIZ kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD)

Komentari i predlozi  mogu da se dostave isključivo u pisanoj formi i uz konkretan predlog rešenja  sa obrazloženjem  istoga, najkasnije do 29. aprila 2021. godine na office@serbiaorganica.org

PREDLOG PLANA ZA RAZVOJ OP u Republici Srbiji

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju u 2021. godini uvećani sa 400 % na 550% u odnosu na osnovne podsticaje

by 10 april, 2021
Na osnovu predloga Ministrstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada Republike Srbije je donela Uredba o izmenama Uredbe o  podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini ( „Sl.glasnik RS“  broj  32/21), http://www.minpolj.gov.rs/download/uredba-o-izmenama-uredbe-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2021-godini-2/kojom je procenat kojim se  podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji  uvećavaju  sa 400%  na 550 % u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.
Na osnovu gore navedenog, nominalni iznos podsticaja za organsku biljnu proizvodnju u 2021.godini, iznosi 26.000 dinara po hektaru.
Pravo na isplatu podsticaja se ostvaruje  podnošenjem zahteva na osnovu Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju, čija će izmena uskoro biti doneta.
Zahtev se podnosi Ministarstvu finansija- Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Donet Pravilnik o izmeni pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

by 22 mart, 2021

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o izmeni pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje ( „Sl. glasnik RS“ broj 19/21).

Pravilnik možete preuzeti Pravilnik o izmeni pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje ( „Sl. glasnik RS“ broj  95/20  i 19/21).  možete preuzeti Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje 95-20 i19-21