Blog

Javni uvid – Plan za razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji za period 2021-2026. godine

by 15 april, 2021

Plan za razvoj organske proizvodnje  u Republici Srbiji za period od 2021-2026. godine (PROP) daje smernice za budući razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji, definisanjem ciljeva i mera čijom realizacijom treba da se stvore uslovi za dugoročan razvoj sektora organske proizvodnje.Opšti cilj novog plana jeste povećanje površina pod organskom proizvodnjom u narednih pet godina. S tim u vezi, sve buduće aktivnosti potrebno je usmeriti ka stvaranju što povoljnijih uslova za bavljenje organskom proizvodnjom.

Prvi Plan za razvoj organske proizvodnje usvojen je kao integralni deo Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine ( „Službeni glasnik RS”, broj 60/18).

Predlog izrade Plana za period 2021-2026. je iniciran od strane Nacionalnog udruženja Serbia Organika, koja ga je izradila uz podršku Ministrstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i Nemačku razvojnu saradnju koju sprovodi GIZ kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD)

Komentari i predlozi  mogu da se dostave isključivo u pisanoj formi sa obrazloženjem komentara/predloga,  i uz konkretan predlog rešenja  sa obrazloženjem  istoga , najkasnije do 29.aprila 2021. godine na office@serbiaorganica.org

PREDLOG PLANA ZA RAZVOJ OP u Republici Srbiji PREDLOG PLANA ZA RAZVOJ OP u Republici Srbiji

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju u 2021. godini uvećani sa 400 % na 550% u odnosu na osnovne podsticaje

by 10 april, 2021
Na osnovu predloga Ministrstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada Republike Srbije je donela Uredba o izmenama Uredbe o  podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini ( „Sl.glasnik RS“  broj  32/21), http://www.minpolj.gov.rs/download/uredba-o-izmenama-uredbe-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2021-godini-2/kojom je procenat kojim se  podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji  uvećavaju  sa 400%  na 550 % u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.
Na osnovu gore navedenog, nominalni iznos podsticaja za organsku biljnu proizvodnju u 2021.godini, iznosi 26.000 dinara po hektaru.
Pravo na isplatu podsticaja se ostvaruje  podnošenjem zahteva na osnovu Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju, čija će izmena uskoro biti doneta.
Zahtev se podnosi Ministarstvu finansija- Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Donet Pravilnik o izmeni pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

by 22 mart, 2021

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o izmeni pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje ( „Sl. glasnik RS“ broj 19/21).

Pravilnik možete preuzeti Pravilnik o izmeni pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje ( „Sl. glasnik RS“ broj  95/20  i 19/21).  možete preuzeti Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje 95-20 i19-21

Nastavni plan i program – organska poljoprivreda

by 9 mart, 2021

Serbia Organika je izradila „Nastavni plan i program – organska poljoprivreda“ uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD). Nastavni plan i program je namenjen edukatorima, savetodavcima i trenerima u cilju obrazovanja u oblasti organske poljoprivrede.

Ukoliko ste zainteresovani  da poručite „Nastavni plan i program – organska poljoprivreda“, možete nam se obratiti na sledeće kontakte: office@serbiaorganica.org, 065 855 68 68

Osnovni ciljevi programa obuke su sledeći:
• Obezbeđenje specijalizovane i profilisane obuke u oblasti organske poljoprivrede koja se zasniva na najnovijim saznanjima nauke i prakse.
• Obrazovanje kvalifikovanih ljudi u oblasti organske poljoprivrede sa razumevanjem principa planiranja prelaza sa konvencionalne na organsku proizvodnju.
• Upoznavanje polaznika obuke sa savremenim standardima i principima u organskoj proizvodnji i principima dobre poljoprivredne prakse.
• Upoznavanje polaznika obuke sa značajem, zaštitom i očuvanjem zemljišta kao najznačajnijeg resursa u poljoprivredi.
• Sticanje znanja o značaju i principima zaštite bilja u organskoj proizvodnji.
• Upoznavanje sa novim tehnologijama gajenja biljaka i životinja u sistemu organske proizvodnje i organizovanjem organskih farmi.
• Upoznavanje sa procesom kontrole i sertifikacije organskih proizvoda.
• Povezivanje organske proizvodnje sa drugim aktivnostima koje doprinose ruralnom razvoju (agro i ruralni turizam)
• Unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, proširenjem ponude na tržištu, novim proizvodima sa višom cenom i boljim kvalitetom.

Kompetencije polaznika

Opšte kompetencije
Polaznici koji uspešno završe program obuke biće u mogućnosti da:
• započnu i uspešno realizuju prelaz sa konvencionalne na organsku proizvodnju,
• primene ekološke principe u planiranju i upravljanju organskom proizvodnjom,
• efikasno komuniciraju sa okruženjem o temama iz oblasti organske proizvodnje,
• koriste i održavaju prirodne resurse na njihovim gazdinstvima.

Posebne kompetencije
Polaznici koji uspešno završe program obuke biće u mogućnosti da:
• razumeju i usvoje znanja o karakteristikama zemljišta, značaju organske materije u zemljištu, upravljanju zemljištem (analizi zemljišnih osobina, obradi, održanju plodnosti, plodoredu i upotrebi dozvoljenih sredstava za ishranu biljaka u organskoj proizvodnji),
• steknu znanja i veštine neophodne za primenu preventivnih mera i dozvoljenih mera kontrole štetnih organizama (korova, štetočina i prouzokovača bolesti) u organskoj proizvodnji, nastavni plan i program,
• steknu znanja i veštine neophodne za uspešnu organizaciju organske proizvodnje ratarskih i povrtarskih biljaka, kao i višegodišnjih zasada (voća i vinove loze) i upotrebi svih dozvoljenih agrotehničkih i pomotehničkih mera,
• steknu znanja i veštine neophodne za primenu preventivnih mera i dozvoljenih mera kontrole štetnih organizama (korova, štetočina i prouzokovača bolesti) u organskoj proizvodnji,
• razumeju i usvoje znanja o koristima stočarstva u agroekosistemu i značaju pašnjaka kao održivog poljoprivrednog sistema,
• steknu znanja i veštine neophodne za uspešnu organizaciju organske stočarske proizvodnje,
• razumeju i usvoje znanja o značaju procesa sertifikacije organskih proizvoda, kao i poznavanje svih koraka u procesu kontrole i sertifikacije,
• razumeju i usvoje znanja o multifunkcionalnosti organske poljoprivrede sa naglaskom na agroturizam.

 

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

by 5 mart, 2021

 

 

LISTA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU:

https://novi.uzb.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Lista-sredstava-za-zastitu-bilja-za-organsku-proizvodnju-na-dan_12_02_2021.pd

LISTA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU:

https://novi.uzb.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Lista_sredstava_za_ishranu_bilja_i_opl_zemljista_za_org_proizvodnju_na_dan_12feb2021.pdf

Za sertifikaciju organske proizvodnje povećana sredstva po korisniku – maksimalan iznos milion dinara

by 2 mart, 2021

Ministarstvo poljooprivrede šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla („Službeni glasnik RS”, br. 39/18 i 44/18 – dr. zakon, i 17/21).                                                                          Ovim pravilnikom je uvećan maksimalni iznos sa 500.000 dinara na 1.000.000 dinara po korisniku. 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom geografskog porekla) i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet” (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom „srpski kvalitet”), koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, odnosno potvrde o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet.

Sertifikacija za organsku proizvodnju, u smislu ovog pravilnika, pored laboratorijskih analiza iz stava 2. ovog člana podrazumeva izdavanje sertifikata za organske proizvode i/ili potvrde da je proizvodnja i/ili proces proizvodnje u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja, a potvrda se izdaje za proizvođače čija je proizvodnja u periodu konverzije ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završenog perioda konverzije.

Ovde možete preuzeti Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajim kroz sertifikaciju

Ovde možete preuzeti prečišćenu verziju Pravilnika Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju